Regler for brug af gården | Andelsboligforeningen RO-AD

Andelsboligforeningen RO-AD

Regler for brug af gården

1. Formål
Formålet med ordensreglementet er at sikre, at flest mulige beboere får størst mulig glæde af at opholde sig i gården.

2. Brugere af gården
Gården må benyttes af beboerne i karréen og deres private gæster, samt ansatte/lejere i erhvervslejemål. Beboerne opfordres til at overholde ordensreglementet, så gården skånes og beskyttes til glæde for beboerne.
Beboerne/ansatte/lejere er ansvarlige for deres gæsters adfærd i gården.

3. Adfærd
I tiden fra kl. 21.30 – 08.00 på hverdage og fra 22.30 – 08.00 i weekend og på helligdage må der ikke foregå støjende adfærd i gården. Der bør tages særligt hensyn til de beboere, der bor i stueetagen. Transistorradioer og lignende må ikke benyttes i gården.
Afholdelse af større beboer- eller foreningsarrangementer i gården forudsætter en godkendelse af gårdlaugets bestyrelse

4. Dyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i gården.
Fodring af dyr i gården er ikke tilladt.

5. Affald
Affald må ikke henkastes i gården.

 • Husholdningsaffald
 • Husholdningsaffald pakkes i 15 liters skraldeposer, som lukkes med knude før de smides i skraldeindkastet.

 • Husholdningsaffald, der ikke kan komme i skraldeindkastet
 • Husholdningsaffald, der ikke kan komme i skraldeindkastet, kommes i affaldscontaineren til husholdningsaffald.

 • Papir, pap, plast og metal
 • Papir, pap, plast og metal lægges i affaldscontainerne og håndteres efter de gældende regler. Pap foldes sammen inden det lægges i affaldscontaineren.

 • Batterier
 • Batterier lægges i beholderen i portrummene.

 • Storskrald
 • Storskrald stilles i de dertil indrettede portrum.

 • Elektronikaffald
 • Elektronikaffald placeres på de dertil indrettede pladser i storskraldsrummene.

 • Kemikalieaffald og maling
 • Kemikalie affald og maling skal afleveres efter anvisning på kemikalieskabene i de to storskraldsrum.

 • Flasker/glas
 • Flasker/glas lægges i containeren på hjørnet af Adilsvej/Helgesvej. Flasker/glas må ikke efterlades i gården.

 • Byggeaffald
 • Bortskaffelse af byggeaffald og sanitet er den enkelte beboers eget ansvar. Byggeaffald må ikke lægges i gårdens affaldscontainere eller til storskrald.

6. Tørrestativerne
Efter endt brug af tørrestativerne skal tøjklemmer fjernes.

7. Cykler
Cykler stilles i cykelstativerne. Cykler må ikke stilles i portene eller op ad husmuren.
Beboerne sørger for at cykler, ladvogne og barnevogne, der ikke benyttes, fjernes fra gården.
”Døde cykler” fjernes af gårdlauget efter behov.

8. Parkering af motorkøretøjer, herunder af- og pålæsning
Parkering af motorkøretøjer, herunder af- og pålæsning, er ikke tilladt i gården og i portene. Knallerter, motorcykler og andre motoriserede køretøjer parkeres ude på gaden.

9. Leg i gården
De opstillede legeredskaber er til fri afbenyttelse, hvis det efterlades i sandkassen. Ulåste børnecykler er ligeledes til fri afbenyttelse. Det påhviler beboerne/deres børn at rydde op efter endt leg og fjerne eventuelle medbragte legeredskaber. Efterladt legetøj betragtes som fælles eje.

10. Fyrværkeri
Fyrværkeri må ikke antændes i gårdanlægget.

11. Antænding af grill
Antænding af grill må sker på flisebelagte opholdsarealer og min. 3 meter fra husmuren. Det påhviler beboerne at rydde op efter sig, når de har grillet.

12. Adgang til gården
Alle porte og døre til gården skal holdes lukkede og aflåste, således at kun beboere, erhvervsdrivende og dennes kunder i karréen har adgang til gården. Porte og døre må ikke blokeres.
Nøgler til porte må ikke overdrages til uvedkommende.

13. Overtrædelse af ordensreglementet
Overtrædelse af ordensreglementet for det fælles gårdanlæg har samme retsvirkning som overtrædelse af reglementet for enkeltejendomme. Eventuelt hærværk på materiel, gårdbelægning, træer, planter, borde, bænke, legeredskaber m.v. medfører erstatningskrav.